O nás

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví. Tým terapeutů zde nabízí psychosomaticky zaměřenou terapii a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny.


Zvyšující se požadavky studia, zaměstnání, míra nároků v mezilidském kontaktu, výkonová orientace, to vše zvyšuje riziko vzniku různých nejen civilizačních chorob. Těmto nárokům není možné se vyhnout. Ale je možné se s nimi naučit lépe zacházet, lépe je zvládat. Objevit, co je našemu životu vlastní, přirozené, zdravé, co přináší životní pohodu a o co je třeba usilovat.

Proto se věnujeme rozvoji sebeúzdravných procesů organismu, posílení a udržení zdraví.

Zaměřujeme se na přirozené momenty, které zdraví povzbuzují.

Využíváme například poznatků o vlivu psychiky na imunitní činnost, poznatků o způsobech zvládání zátěžových situací, o kladném vlivu sociální podpory, tělesného pohybu, duševní hygieny i poznatků o kladném vlivu důvěry, víry a naděje na zdravotní stav.


Ještě před vznikem psychosomatických potíží je možné posílit vlastní odolnost. Rozvinout porozumění sobě, vztahům a situacím. Objevovat pro nás významné, smysluplné a důležité lidské hodnoty.


Zdraví není nepřítomnost nemoci. O zdraví je třeba aktivně usilovat. Budování, posilování, podporu zdraví a setrvávání ve zdraví popisuje a zkoumá salutogeneze.

Pojem salutogeneze se ve svém základu skládá ze dvou slov: salus – zdraví, blaho, genesis – vznik, vývoj. Salutogeneze se zabývá zkoumáním podmínek pevného, nezdolného zdraví.

Oproti jednostrannému důrazu na popis poruchy funkce organizmu nebo jeho části a zkoumání nemoci v člověku, klade důraz na člověka v nemoci, oproti orientaci na stresory zaměřuje pozornost na zdroje jejich zvládání.